Mae gwrando arnoch chi yn bwysig iawn i ni.  Eich cyfranogiad chi yw un o’n prif flaenoriaethau ni, a’n nod yw sicrhau bod diwylliant o gymryd rhan wrth wraidd yr holl Gyngor – un sy’n rhoi llais i chi ac yn gofalu bod eich barn a’ch safbwyntiau chi’n gallu dylanwadu ar benderfyniadau sy’n effeithio arnoch chi a’ch bywyd bob dydd.

Beth yw ystyr cyfranogiad?

Cyfle i bobl ifanc ddweud eu dweud a’u helpu i wneud eu penderfyniadau eu hunain – dyna ei ystyr yn y bôn.

Mae’r Confensiwn ar Hawliau’r Plentyn yn dweud: “Mae gan blant yr hawl i ddweud eu barn  ynghylch yr hyn a ddylai ddigwydd pan fo  oedolion yn gwneud penderfyniadau sy’n  effeithio arnyn nhw, ac i’w barn gael ei  hystyried” (Erthygl 12 Confensiwn y CU ar Hawliau’r Plentyn)

Hawliau Plant (UNCRC)

Oeddech chi’n gwybod bod gan bawb dan ddeunaw oed 42 o hawliau sydd wedi’u rhestru yn UNCRC (Confensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau’r Plentyn)? Dyma rai ohonyn nhw:

  • yr hawl i fywyd iach
  • yr hawl i addysg
  • yr hawl i fod gyda’ch teulu
  • yr hawl i ymlacio a chwarae
  • yr hawl i safon bywyd da
  • yr hawl i gael eich diogelu rhag niwed a cham-drin.
  • yr hawl i gydgyfarfod ac ymuno â sefydliadau

Byddwn ni, y Tîm Cyfranogiad a Hawliau Plant yn ceisio’ch helpu a darparu cyfleoedd i chi gymryd rhan mewn penderfyniadau lleol, rhanbarthol a chenedlaethol, ac rydyn ni’n hyrwyddo ac yn annog pawb i gymryd rhan ar bob lefel.

Sut rydyn ni'n gwneud hyn?

Ein nod yw sicrhau bod pawb yn ymwybodol o’u hawliau ac yn gwybod sut i gyfrannu at benderfyniadau sy’n effeithio ar eu bywydau nhw. Byddwn ni’n parhau i wneud yn siŵr bod gan  bob un ohonoch gyfle i gymryd rhan. Mae hyn yn golygu gwrando ar eich barn chi, eich pryderon a’ch safbwyntiau, er mwyn sicrhau ein bod ni’n darparu gwasanaethau sy’n diwallu eich anghenion ac yn gwella ein ffordd o weithio.