Annwyl Rieni / Gwarcheidwaid,

Mae mynd i’r ysgol am y tro cyntaf yn gam mawr iawn ym mywyd eich plentyn ac i chwithau hefyd. Rydym eisiau gweld y pontio hwn o’r cartref i’r ysgol neu o ysgol i ysgol yn digwydd mor rhwydd â phosibl. Taer ddymunwn y bydd y prosbectws hwn o gymorth; fodd bynnag, nid oes yr un prosbectws a all ateb eich holl gwestiynau, felly dewch i ymweld â’r ysgol gyda’ch plentyn a gweld drosoch eich hun pa mor hapus y mae’r plant a pha mor dda y maent yn gweithio gyda’u hathrawon.

Rydym yn falch iawn o’n disgyblion yn Ysgol Y Bedol. Bob blwyddyn daw llawer o ymwelwyr i’r ysgol ac yn aml maent yn dweud wrthym iddynt sylwi ar ymddygiad da ein disgyblion, a pha mor gwrtais ydynt. Mae’r ysgol yn falch o’i henw da, am iddi fwrw gofal dros bob plentyn yn unigol, o ran lles y disgyblion a’r ddarpariaeth addysgol.

Mae’r cyfleusterau a’r cyfleoedd dysgu estynedig a gynigir yn Ysgol Y Bedol yn ardderchog ac mae’r nifer o weithgareddau a gynigir i’r disgyblion yn sicrhau eu bod yn dod yn ddysgwyr gydol oes effeithiol.

Mae’r ysgol yn derbyn sawl cais am gyngor ar sut i baratoi plant ar gyfer y trosglwyddiad hwn. Rwy’n gobeithio bod yr awgrymiadau canlynol yn ddefnyddiol. Maent ymhell o fod yn gynhwysfawr ac rwy’n sifir y gallwch chwithau hefyd ychwanegu syniadau gwerthfawr eich hun. Mewn partneriaeth, gallwn roi i’ch plentyn y cychwyn gorau i’w fywyd yn Ysgol Y Bedol.